Ohrožení

Existují tři hlavní, lidmi způsobené faktory ohrožující orly královské, které způsobují úhyny dospělých i mladých ptáků, neúspěchy hnízdění a ztrátu vhodného prostředí.


Příčiny úhynu dospělých a vzletných mláďat
 

Trávení
Trávení je jedním z nejzávažnějších problémů ohrožujících dravce v Evropě.

Otravy chemickými látkami můžeme rozdělit do dvou kategorií: Do první patří nesprávné používání povolených neselektivních rodenticidů a ostatních jedovatých chemikálií, včetně míchání různých chemikálií, které vzájemně zvyšují svůj účinek. Takové případy označujeme jako nepřímé otravy nebo sekundární otravy. Účelem bývá trávení hlodavců a orlové se otráví nechtěně poté, co uloví otrávenou kořist. Následkem může být neplodnost nebo přímé úhyny dospělých i mláďat následkem nahromadění škodlivin v těle. Druhou hlavní skupinu tvoří použití přímé použití nelegálních látek a postupů, které označujeme jako přímé trávení. Typicky je cíleno na “nežádoucí” druhy savců i ptáků.

 

Otrávení orli královští (Fotografie: Márton Horváth)

 

Dalším ohrožujícím faktorem jsou otravy olovem; jejich frekvenci ale bohužel dosud neznáme. Řada studií ale prokazuje, že olověné broky a střely mohou způsobovat otravy dravých ptáků, kteří uloví postřelenou kořist. Olovo se pak shromažďuje v kostech. U hnízdní populace se olovo uvolňuje z kostí při snášení vajec a způsobuje další problémy. O zesláblých a uhynulých ptácích se většinou nedozvíme, ale negativní vliv otrav je zřejmě mnohem větší, než bychom mohli odhadovat podle zjištěných případů.

Zástřely

Po zásahu broky orli hynou buďto přímo nebo později na následky zranění. Někdy mají ptáci štěstí a broky se v těle zapouzdří a nezpůsobují žádné další problémy. Střílení dopadá na všechny věkové skupiny, od vajec v hnízdě po dospělé. Zhodnotit významnost tohoto typu pronásledování je těžké, ale může k němu docházet na hnízdištních, lovištích i zimovištích v průběhu celého roku.

Postřelený orel mořský (Fotografie: Zoo Budapešť, Péter Barcánfalvi)

 

Kolize s dopravními prostředky

Nezkušená mláďata se často stávají oběťmi srážek s dopravními prostředky na silnicích a železnicích. Nejčastěji bývají sraženi projíždějícím vozidlem po vyplašení z mršiny poblíž cesty. Srážky s vlaky jsou obvyklé v místech, kde páry hnízdí v blízkosti železnice. Po vyvedení sedají mladí orli často na zemi a vyvýšené železniční náspy jsou pro ně zřejmě obzvášť atraktivní.

Zásahy elektrickým proudem

Vedení vysokého napětí (20—35 kV) představuje pro ptáky vážné nebezpečí. Když pták dosedá na sloup, snadno propojí svým tělem dva vodiče nebo vodič s uzeměnými částmi sloupu a je zasažen elektrickým proudem. Toto nebezpečí roste přímo úměrně k velikosti ptáka, ale menší ptáci (typicky poštolky) hynou takto také ve velkých množstvích. Ve většině případů způsdobuje zásah proudem okamžitou smrt. Mladí nezkušení ptáci jsou náchylnější k tomuto nebezpečí než dospělí.
 

Orel královský zasažený elektrickým proudem (Fotografie: Imre Fatér)

 


Neúspěšná hnízdění
 

Vykrádání hnízd

Vykrádání rozdělujeme podle toho zda se jedná o komerční důvody či nikoli. Mezi komerční patří vykrádání pro sběratele a pro sokolnictví, přičemž získaná vejce nebo mláďata mohou být prodána I do zahraničí. Nekomerční vykrádání mají na svědomí především místní občané, většinou děti, když si bez dostatku znalostí vezmou domů vejce či mláďata z hnízda. Odebírání vajec a mláďat z hnízd ochuzuje populaci o roční přírůstek z tohoto hnízda, pokud pár nesnese náhradní snůšku, k čemuž může dojít pouze při zmaření hnízdění v jeho časné fázi. Ilegálně držení ptáci většinou uhynou v důsledků neznalostí a špatných podmínek. Naštěstí ani vykrádání hnízd ani odchyt vzletných orlů není příliš rozšířený, i když k nim občas dochází. Legislativní ochrana dravých ptáků je veřejnosti většinou dobře známá, což ilegální držení v zajetí a obchod včetně mezinárodního činí značně riskantním.

 

Rušení

Rušení lidmi je považováno za nejzávanější důvod ovlivňující hnízdní úspěšnost. Podle odhadů zhruba 15 % hnízdění končí neúspěšně kvůli rušení lidmi. Orli mohou kvůli přílišnému rušení opouštět celé rozsáhlé oblasti (loviště, hnízdiště, …). Nejzávažnější vlivy jsou následující:

  • změna způsobu využívání teritoria, což může znamenat, že ptáci tráví víc času v suboptimálních podmínkách,
  • změna hnízdní lokality, pro hnízdo může být vybráno méně příhodné místo,
  • delší doba, po kterou samice opouští snůšku, která pak trpí nepřízní počasí nebo predací,
  • změny v chování při výchově mláďat (např. méně časté krmení), zvýšený stress a menší množství potravy pro mláďata,
  • mláďata mohou vyskákat z hnízda dříve, než jsou plně vzletná,
  • extrémní případy mohou vest k úplnému opuštění teritoria.

Celkově způsobuje rušení závažné snížení hnízdní úspěšnosti a přímou individuální mortalitu.


Ztráta prostředí
 

Závažným problémem je nedostatek vhodných hnízdních stromů bez ohledu na to, zda hnízdí v horách či v nížině. V lesních celcích jsou staré porosty ohroženy těžbou, protože přinášejí lesníkům nejvyšší zisk. Nejhorší je situace na lokalitách, které nejsou chráněny. Zde se zájmy ochrany přírody těžko prosazují i v případě, že se jedná o zvláště chráněný druh. V nížinách ohrožuje stromořadí a větrolamy ilegální těžba.

nike air max 2019 amazon