Ohrozenia

Existujú tri hlavné kategórie antropogénnych faktorov, ktoré ohrozujú orla kráľovského. Sú to faktory, ktoré spôsobujú úmrtie dospelých jedincov alebo mláďat po opustení hniezda, neúspešné hniezdenie a stratu biotopu.


Faktory spôsobujúce smrť dospelých jedincov alebo mláďat po vyletení z hniezda

Trávenie

Trávenie je jedným z najzávažnejších problémov, ktoré ohrozujú dravce v Európe.

Otravy chemickými látkami patria do dvoch hlavných kategórií: prvá z nich je nesprávna aplikácia povolených neselektívnych rodenticídov a iných jedovatých chemikálií, napríklad zmiešanie rôznych chemických látok, a tým zvýšenie ich účinku. To sa považuje za nepriamu – sekundárnu otravu, pretože jed sa kladie s cieľom zabiť hlodavce, avšak po konzumácii otrávenej koristi orly kráľovské môžu byť neplodné, zoslabnuté alebo môžu zahynúť následkom akumulácie jedovatej látky v tele (sekundárne intoxikácie). Rovnako môžu ochorieť a zahynúť aj mláďatá. Druhú hlavnú skupinu prípadov predstavujú priame otravy s použitím nepovolených a nelegálnych jedov. Tieto sú namierené na "nechcené" mäsožravce a vtáky.

 

Otrávené orly kráľovské (Fotografie: Márton Horváth)

 

Otrava olovom je ďalší možný ohrozujúci faktor; avšak jej frekvencia je neznáma. Niekoľko štúdií ukázalo, že olovené guľky zapríčinili intoxikáciu u dravých vtákov. Olovo môže spôsobiť otravu v každej vekovej skupine. Akumuluje sa v kostiach. V prípade hniezdnej populácie sa po nakladení vajec olovo môže z kostí vyplaviť a ďalej poškodiť organizmus. Slabé alebo uhynuté jedince sú len zriedka nájdené, ale negatívny vplyv otráv má určite väčší rozsah, ako by sme mohli predpokladať len na základe nájdených uhynutých jedincov.

Zástrely
Po postrelení brokmi, orly zahynú ihneď alebo neskôr v dôsledku zranenia. Niekedy má jedinec šťastie a broky ostanú zapuzdrené v tele a nespôsobujú žiadne ďalšie problémy. Streľba môže mať vplyv na všetky vekové skupiny - od znášky až po dospelé jedince. Je ťažké posúdiť významnosť streľby, ale stretávame sa s ňou po celý rok v hniezdnych biotopoch, v lovných teritóriách, ako aj na dočasne obývaných lokalitách.
 

Zastrelený orliak morský (Fotografie: Budapest Zoo, Péter Barcánfalvi - HNP archives)

 

Dopravné nehody
Neskúsené nedospelé jedince môžu zraziť dopravné prostriedky na cestách alebo na železnici. Najčastejšie sa zrazia s vozidlami, keď sú vyplašené pri koristi v blízkosti cesty. K nehodám s vlakmi môže dôjsť v prípadoch, keď pár hniezdi v blízkosti železnice. Mladé jedince po opustení hniezda často sedávajú na zemi. Vzhľadom k tomu, že železničný nasyp je vyvýšený oproti okolitému terénu, je pre ne pravdepodobne viac atraktívny.

Úhyny spôsobené elektrinou
Elektrické vedenia nízkeho a stredného napätia (12 až 35 kV) predstavujú pre vtáky vážnu hrozbu. Keď jedinec dosadne na pylón, môže byť zasiahnutý elektrinou, ak sa naraz dotkne krídlami dvoch rôznych vodičov alebo vodiča a uzemnenia. Čím je jedinec väčší, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa to stane, ale rovnako vo veľkým počte hynú aj malé dravce (sokoly). Vo väčšine prípadov zásah elektrickým prúdom spôsobí okamžitú smrť. Mladé vtáky sú viac náchylné k tomuto ohrozeniu ako dospelí.
 

Orol zasiahnutý elektrickým prúdom (Fotografie: Imre Fatér)

 


Neúspešné hniezdenie

Vykrádanie hniezd
Je potrebné rozlišovať vykrádanie hniezd na komerčné účely a pre vlastnú potrebu. Vykrádanie vajec a mláďat pre zberateľov alebo sokoliarov patrí k prvej skupine, v takom prípade sa môže stať aj to, že korisť je predaná do zahraničia. Vajcia alebo mláďatá pre vlastnú potrebu vykrádajú väčšinou miestni ľudia, často aj bez toho aby mali akékoľvek vedomosti o druhu. Pokiaľ nedôjde k opakovanej znáške , vykradnutie hniezda ochudobní lokálnu populáciu orlov v tom danom roku. Opakované znášky sa vyskytujú, ak ku strate znášky príde skorých fázach hniezdenia.

Neoprávnene držané vtáky často uhynú, pretože nemajú zabezpečený odborný chov a špecifické podmienky, ktoré potrebujú v zajatí. Našťastie, vykrádanie hniezd ani nelegálne odchytávanie orlov nie je frekventované, prichádza k nim len občas. Právna ochrana dravcov je verejnosti všeobecne známa. Vďaka tomu neoprávnená držba vtákov alebo medzinárodný obchod s nimi nesie riziká.

Vyrušovanie
Vyrušovanie je považované za najvýznamnejšiu hrozbu pre úspešné hniezdenie. Odhaduje sa, že vyrušovanie ročne zapríčiňuje 15% neúspešných hniezdení. Aby orly predišli vyrušovaniu, pravidelne sa vyhýbajú veľkým oblastiam ( vrátane oblastí vhodných pre hniezdenie a lov).

Hlavné nepriaznivé dôsledky vyrušovania sú nasledujúce:

  • zmena bežného využívania územia orlami tak v čase ako aj v priestore, čo znamená, že vtáky môžu tráviť viac času na menej optimálnych stanovištiach,
  • zmena hniezdnej lokality na menej vhodnú,
  • opustenie znášky a jej následné poškodenie v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok alebo predátormi,
  • zmeny v správaní vo fáze starostlivosti o mláďatá na hniezde (napr. menej časté kŕmenie) – menšie množstvo potravy a stres majú negatívny vplyv na energetickú bilanciu,
  • mláďatá môžu vyskočiť z hniezda alebo opustiť hniezdo skôr, ako by mali,
  • opustenie hniezdnej lokality (v extrémnom prípade).

Celkovo vzaté, najvýznamnejším negatívnym dopadom vyrušovania je znížená úspešnosť hniezdenia a mortalita jedincov.
 


Strata biotopu
Bez ohľadu na to, či orol kráľovský hniezdni v pohoriach alebo na nížinách, nedostatok vhodných hniezdnych stromov je pre tento druh vážnym problémom. V zalesnených oblastiach sú staré porasty najviac ohrozené ťažbou, pretože sú zdrojom zisku. Situácia je najhoršia na miestach, ktoré nie sú chránené. Tu sa záujem ochrany prírody presadzuje veľmi ťažko, a to aj vtedy, keď sa jedná o chránené druhy. Nezákonná ťažba ohrozuje vetrolamy, skupiny stromov aj solitérne stromy na nížinách.

Air Jordan XX9 Low